OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Laboratoře AGEL a.s.

se sídlem Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín

identifikační číslo: 166 28 373

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://vysetreni-agellab.webnode.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, identifikační číslo: 166 28 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://vysetreni.agellab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména ustanovením § 58 a Přílohy č. 2 k zákonu. Služby vyšetření jsou poskytovány pouze za účelem prevence zdraví. S ohledem na to jsou služby vyšetření pro Příjemce samoplátce osvobozeny od sazby DPH ve smyslu ust. § 51 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena služby, místo a termín poskytnutí služby a platební podmínky

4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 

- platbou platební kartou prostřednictvím platební brány provozované společností Československá obchodní banka, a.s.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s poskytnutím služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s poskytnutím služby.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4.9. Poskytovatel poskytuje služby na adresách provozoven uvedených na této Webové stránce.

4.10. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Příjemce Služby a může jej předem sjednat telefonicky v některé z provozoven Poskytovatele. Pokud Objednatel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření Smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a současně za splnění podmínky, že Služba je poskytnuta v termínu, Objednatel zakoupením Služby výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn v tomto případě od Smlouvy odstoupit.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud byla Služba Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

5.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

 

5.4. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

 

5.5. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 Občanského zákoníku).

 

6.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná služba nemá vadu, zejména za to, že služba:

 • má vlastnosti deklarované Poskytovatelem,
 • je poskytována na náležité odborné úrovni,
 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. Zákona o zdravotních službách a také § 2636 až § 2651 Občanského zákoníku.

 

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín.

 

6.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci.

 

7.  Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Poskytovatel je také ve vztahu k Objednateli vázán veškerými povinnostmi plynoucími ze Zákona o zdravotních službách.

7.2. Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn k výslovné žádosti Příjemce sdělené Poskytovateli při vyplňování žádanky k vyšetření poskytnout:

 • osobním vyzvednutím v místě odběru,
 • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty, kterou osoba uvedené při uplatnění Služby u Poskytovatele na žádance,
 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • v případě prováděného vyšetření pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, Poskytovatel zasílá výsledky bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to na e-mailovou adresu, nebo formou SMS. Výsledky jsou zasílány osobě, která uplatnila Službu tohoto vyšetření u Poskytovatele a uvedla své údaje na žádance

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podnety@agellab.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

 

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

11.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, adresa elektronické pošty podnety@agellab.cz, telefon 800 700 701.

 

V Novém Jičíně dne 4. 6. 2021

Laboratoře AGEL a.s.
Revoluční 2214/35
74101 Nový Jičín
Česká Republika
IČO: 16628373
DIČ: CZ699000899
Další informace
  Textové stránky
  Čeština
  cz
  Slovak
  sk